Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Powered by Blogger.

Pages

TEMBUNG PADHA TEGESE

TEMBUNG PADHA TEGESE

Assalamu’alaikum Wr Wb
Ing dina iki kula arep posting materi Basa Jawa tembung padha tegese. Ing ngisor iki tuladhane tembung-tembung ing basa jawa lan tegese.
  
A
Ajar                         = wuruk
(di) alem                 = diugung
Ama                        = lelara
(ka) amanan            = katentreman
Amem                     = meneng
Ancas                      = maksud
Anjog                      = jebul
Apik                        = becik

B
Badhut                    = pelawak
Basuki                     = slamet
Baut                        = pinter
Bering                     = bot sih
Mbethok                 = mecah
Blabar                     = luber
Blater                      = bisa srawung
(di)blonyoh             = diusar-usar
Mbolos                   = mlincur
Bungah                   = seneng

C
(di) cancang           = ditaleni
Cawis                     = cepak
(ke) cekel               = kecandhak
Celathu                   = kandha
Cethil                     = emoh weweh
Clingus                  = isinan
Congkrah               = crah
Cuwa                     = gela

D
Darah                     = turun
Darbe                     = duwe
(n) dedel                = muluk
Deksura                 = kurang ajar
Deleng                   = tonton
Dhawuh                 = pangandika
(n) dheprok            = lungguh
Dleweran               = gobyos
Dongeng                = carita
Dremba                  = rakus

E
(di) edum               = dibage
Edhum                   = eyub
Emoh                     = sutihk
empon-empon        = jamu

G
Gagrak                   = cara
(ng) garap              = ngolah
Gawok                   = gumun
Gegana                   = awang-awang
Gelungan                = ukelan
Gendul                   = botol
Gerilyawan            = pejuang
Geseh                     = beda
Giris                       = wedi
gugur gunung         = gotong royong

I
Idham-idhaman      = gegayuhan
Ijen                         = dhewe

J
Jaritan                     = tapihan, sewekan
Jarwa                      = teges
Jiwa raga                = pejah gesang
Jumangkah             = mlaku

K
Kalegal                   = marem
Kaleksanan             = kelakon
Kemigilan               = gila banget
Karya                      = gawe
Kasiyat                   = daya
Kaya                       = memper
Keladuk                  = kakehan
kencar-kencar         = mubyar-mubyar
kendel                     = wani
kenthes                   = penthung
kerameyan              = tontonan
ketungkul               = kesengsem
kinasih                   = ditresna
kumlebet                = klebet-klebet

L
Landhep                 = lantip
Layang                   = surat
Lestari                    = saklawase
Loh                        = subur
Loma                     = ora cethil
Luwe                     = ngelih

M
Macak                   = dandan
Maido                    = nacad
Makam                  = pasarean
Makarya                = nyambut gawe
Mandhegani          = mangarepi
Marsudi                 = ngudi
Masak                   = olah-olah
Masarakat             = bebrayan
Mekar                   = megar
Mempeng             = sengkut
Menda-menda      = niru-niru
Migatekake          = nyetitekake
Mirunggan           = mligi
Mopo                    = ora tumandang
Mothah                 = rewel
Muluk                   = mumbul
Mupangat             = piguna
Murwakani           = miwiti

N
Nujuprana             = nrenyuhake
Nuntun                  = ngirit
Ngambar               = misuwur
Ngawang              = ngumandhang
Ngebreh                = boros
Ngecakake            = nindakake
Ngicipi                  = ngrasakake
Ngincup                = nyekel
Ngiteri                  = ngubengi
Nglamlami            = nengsemake
Ngoyak                 = nguber
Ngundha               = ngulukake
Nyalawadi            = aneh
Nyamikan             = pacutan, kemilan

O
(di) oleh-olehi       = digawakake
Opah                     = ongkos

P
Pandung                = maling
Pariwara                 = iklan
Pawarta                  = kabar
Perangan                = bagean
Pindha                    = kaya
Pinayungan            = diayoni
Piranti                    = bekakas
pirang-pirang         = akeh
(di) pipis                = digerus
Praja                       = negara
Prigel                     = trampil
Punggawa              = pegawe

R
Ragangan               = rangka
Rajakaya                = kewan ingon
Rancag                   = cepet
(ng) reksa               = njaga
(ka) rengga             = kapajang
Resep                     = kapenak
Rinonce                  = direnteng
Rukun                    = guyub

S
Saen                       = ora isinan
Saru                       = kasar
Sediya                    = cepak
Seneng                   = bungah
Sengkud                 = mempeng
Sepele                    = remeh
Seru                       = banter
Sesorah                  = pidhato
Sinangling             = digilapake
Sinarawedi            = raket
Sinuba-suba           = diurmati
Sinawang               = dideleng
Sregep                   = taberi
Srempeng              = sengkud
Sumurup               = ngerti
Surak-surak           = bengok-bengok

T
Taberi                    = sregep
Tansah                   = pijer
Tentrem                 = ayem
Tuhu                      = nyata
Tuladha                 = conto
Tuwuh                   = tukul

U
Ubarampe              = piranti
Ugung                    = uja
Umpakan               = aleman
Unggul                   = menang
Urakan                   = ugal-ugalan
Urmat                    = ngajeni

W
Wadi                      = rahasia
Wara-wara             = biwara
Waras                     = saras, bagas
Waspada                = ngati-ati
Watara                   = kira-kira
Wekasan                = wasana
Welas                     = tresna
Winunga                = weruh

Y
Yasa                       = nggawe
Yayah                     = bapak

Kapustakaan :
Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.

Samene wae postingan kula, mugi-mugi manfaat.
Wassalamu’alaikum Wr Wb
0 Komentar untuk "TEMBUNG PADHA TEGESE"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top