Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Advertisement

Powered by Blogger.

Visitors

Flag Counter

Pages

TEMBUNG PADHA TEGESE

TEMBUNG PADHA TEGESE

Assalamu’alaikum Wr Wb
Ing dina iki kula arep posting materi Basa Jawa tembung padha tegese. Ing ngisor iki tuladhane tembung-tembung ing basa jawa lan tegese.
  
A
Ajar                         = wuruk
(di) alem                 = diugung
Ama                        = lelara
(ka) amanan            = katentreman
Amem                     = meneng
Ancas                      = maksud
Anjog                      = jebul
Apik                        = becik

B
Badhut                    = pelawak
Basuki                     = slamet
Baut                        = pinter
Bering                     = bot sih
Mbethok                 = mecah
Blabar                     = luber
Blater                      = bisa srawung
(di)blonyoh             = diusar-usar
Mbolos                   = mlincur
Bungah                   = seneng

C
(di) cancang           = ditaleni
Cawis                     = cepak
(ke) cekel               = kecandhak
Celathu                   = kandha
Cethil                     = emoh weweh
Clingus                  = isinan
Congkrah               = crah
Cuwa                     = gela

D
Darah                     = turun
Darbe                     = duwe
(n) dedel                = muluk
Deksura                 = kurang ajar
Deleng                   = tonton
Dhawuh                 = pangandika
(n) dheprok            = lungguh
Dleweran               = gobyos
Dongeng                = carita
Dremba                  = rakus

E
(di) edum               = dibage
Edhum                   = eyub
Emoh                     = sutihk
empon-empon        = jamu

G
Gagrak                   = cara
(ng) garap              = ngolah
Gawok                   = gumun
Gegana                   = awang-awang
Gelungan                = ukelan
Gendul                   = botol
Gerilyawan            = pejuang
Geseh                     = beda
Giris                       = wedi
gugur gunung         = gotong royong

I
Idham-idhaman      = gegayuhan
Ijen                         = dhewe

J
Jaritan                     = tapihan, sewekan
Jarwa                      = teges
Jiwa raga                = pejah gesang
Jumangkah             = mlaku

K
Kalegal                   = marem
Kaleksanan             = kelakon
Kemigilan               = gila banget
Karya                      = gawe
Kasiyat                   = daya
Kaya                       = memper
Keladuk                  = kakehan
kencar-kencar         = mubyar-mubyar
kendel                     = wani
kenthes                   = penthung
kerameyan              = tontonan
ketungkul               = kesengsem
kinasih                   = ditresna
kumlebet                = klebet-klebet

L
Landhep                 = lantip
Layang                   = surat
Lestari                    = saklawase
Loh                        = subur
Loma                     = ora cethil
Luwe                     = ngelih

M
Macak                   = dandan
Maido                    = nacad
Makam                  = pasarean
Makarya                = nyambut gawe
Mandhegani          = mangarepi
Marsudi                 = ngudi
Masak                   = olah-olah
Masarakat             = bebrayan
Mekar                   = megar
Mempeng             = sengkut
Menda-menda      = niru-niru
Migatekake          = nyetitekake
Mirunggan           = mligi
Mopo                    = ora tumandang
Mothah                 = rewel
Muluk                   = mumbul
Mupangat             = piguna
Murwakani           = miwiti

N
Nujuprana             = nrenyuhake
Nuntun                  = ngirit
Ngambar               = misuwur
Ngawang              = ngumandhang
Ngebreh                = boros
Ngecakake            = nindakake
Ngicipi                  = ngrasakake
Ngincup                = nyekel
Ngiteri                  = ngubengi
Nglamlami            = nengsemake
Ngoyak                 = nguber
Ngundha               = ngulukake
Nyalawadi            = aneh
Nyamikan             = pacutan, kemilan

O
(di) oleh-olehi       = digawakake
Opah                     = ongkos

P
Pandung                = maling
Pariwara                 = iklan
Pawarta                  = kabar
Perangan                = bagean
Pindha                    = kaya
Pinayungan            = diayoni
Piranti                    = bekakas
pirang-pirang         = akeh
(di) pipis                = digerus
Praja                       = negara
Prigel                     = trampil
Punggawa              = pegawe

R
Ragangan               = rangka
Rajakaya                = kewan ingon
Rancag                   = cepet
(ng) reksa               = njaga
(ka) rengga             = kapajang
Resep                     = kapenak
Rinonce                  = direnteng
Rukun                    = guyub

S
Saen                       = ora isinan
Saru                       = kasar
Sediya                    = cepak
Seneng                   = bungah
Sengkud                 = mempeng
Sepele                    = remeh
Seru                       = banter
Sesorah                  = pidhato
Sinangling             = digilapake
Sinarawedi            = raket
Sinuba-suba           = diurmati
Sinawang               = dideleng
Sregep                   = taberi
Srempeng              = sengkud
Sumurup               = ngerti
Surak-surak           = bengok-bengok

T
Taberi                    = sregep
Tansah                   = pijer
Tentrem                 = ayem
Tuhu                      = nyata
Tuladha                 = conto
Tuwuh                   = tukul

U
Ubarampe              = piranti
Ugung                    = uja
Umpakan               = aleman
Unggul                   = menang
Urakan                   = ugal-ugalan
Urmat                    = ngajeni

W
Wadi                      = rahasia
Wara-wara             = biwara
Waras                     = saras, bagas
Waspada                = ngati-ati
Watara                   = kira-kira
Wekasan                = wasana
Welas                     = tresna
Winunga                = weruh

Y
Yasa                       = nggawe
Yayah                     = bapak

Kapustakaan :
Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.

Samene wae postingan kula, mugi-mugi manfaat.
Wassalamu’alaikum Wr Wb
0 Komentar untuk "TEMBUNG PADHA TEGESE"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top