Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Powered by Blogger.

Pages

Pengertian Tembung Saroja lan Tuladhane

Pengertian Tembung Saroja lan Tuladhane
Assalamu’alaikum Wr Wb
Ing dina iki kula arep posting materi Tembung Saroja lan Tuladhane. Langsung wae ing ngisor iki penjelasane.

Tembung saroja yaiku tembung loro utawa luwih sing tegese padha/meh padha digandeng dadi siji kangge mbangetake. Ing ngisor iki tuladhane tembung saroja.

A
adas pulawaras
adi luhung
adhem ayem
ajur ajer
akal budi
amis bacin
amrik minging
andhap asor
anteng jatmika
angkat gunjung
angkara murka
arum wangi
asih tresno
atut runtut
ayem tentrem

B
babak bundhas
bagas waras
bakul sambewara
bala koswa
bang mawing-winga
bapa biyung
bau suku
baya pakewuh
bayu bajra
bibit kawit
blaka suta
bobot timbang
bodho bento
bobot repot
brambang bawang
breh weh
brengga rowa
budi pakarti
bujana andrawina
buka sakawit

C
campur adhuk
candhak cekel
candhak kulak
ciri wanci
colong jupuk
crah bubrah
cukeng adreng
cundhuk mentul

D
dana driyah
darma bekti 
dhawuh timbalan
dhawuh pangandika
dhedhep tidhem
dhodhok seleh
dlingo bengle
dlemok cung
donga puji
dora cara
duga prayoga
duka cipta

edi peni
endah peni
enak enuk
entek enting
esok sore
ewuh aya
ewuh pakewuh

G
gada gitik
gagah prakosa
galap gangsul
gancang pincang
gandhes luwes
ganggu gawe
gemah ripah
gemi satiti
gendeng ceweng
gendhak sikara
gepok senggol
gendhon rukon
geter pater
gethok tular
gilir gumanti
girang gumuyu
giris miris
glogok sok
gulung koming
gula kopi
guna sarana
guyup rukun
godha rencana
gugur gunung

I
icik iwir
iguh pratikel
imbal pangandika

J
jalma manungsa
japa mantra
jarah rayah
jebat kasturi
jejel riyel
jiwa raga
jugul mudah
jarah rayah

K
kadang konang
kadhang kala
kajen keringan
kaku kengkeng 
kapok kawus
kasep lalu
kadang kadean
kebo danu
kedhuk rauk
kengkeng bangkeng
kepalu kepenthung  
kertas raharja
kesampir kesandhung
kebat kliwat
klasa bantal
klembak menyan
klopot mbako
kocap kacarita
kokot bisu
kongas ngambar
kukuh bakuh

L
lagak lageyan
lalu lungse
lara brangta
lara lapa
lara uyang  
lega lila
legi angleg 
lila legawa
lir pendah
loh jinawi

M
malang megung
minangsraya
mitra darma 
mlayu gendring
mobah mosik
mubeng minger 
mudha dama
mudha punggung
mula buka
mulang muruk
mukti wibawa
murub mubyar

N
nanggung laras
nenes kenes
ngalap nyaur
ngelu mules
ngempit ngindhit
ngeres linu
nila widuri
nistha dama
nistha papa
nungsang jempalik
njungkir walik
nunjang palang
nurun sungging
nyampar nyandhung

O
obah osik
obor giring
oleh dadi
ora larang
owah gingsir

P
pait getir 
pacak baris
panjang punjung
papa cintraka
papa sangsara
piring cangkir
pasang rakit
pasir wukir
pati urip
pawong mitra
perang pupuh
pokal gawe
pondhong pikul
pringga baya
puji pandonga
puji pangestu

R
rahayu slamet
raket rukun
rame gumuruh
rame umyung 
rebut dhucung
reka daya
remuk rempu
rina wengi
ruda peksa
rukun santosa
ruwet renteng

S
sabar drana
sakti mandraguna
salah kaprah
salang tunjang
sambung raket
sanak kadang 
sanak sadulur 
sandi asma
sapa aruh
saru siku
sambat sebut
sayembara pilih
sayuk rukun
seto kewan
seger kuwarasan
seger sumyah
sembah bekti
sembah sungkem
sepi mamring
setya tuhu
sidhem premanem
sih tresna
sih palimirma
sirna ilang
sinuba sinukarta
sisip sembir
solah bawa
solah tingkah
sotya retna
sri narendra
suba kastawa
suba sita
suka rena
sumbang surung
sumebar warata

T
tahu tempe
tambal sulam
tandang grayang 
tanem mwuh
tangga teparo
tape brata
tapak tilas
tata cara
tata krama
tandang tandhuk
tata rakit
tata tentrem 
tata trapsila
tedheng aling-aling
teguh rahayu
teguh santosa
tepa palupi
tepa tuladha
terang truwaca
tindak tanduk 
teguh kuwat
tembe buri
tingkah laku
tingkah solah
tukar padu
tumbar jinten
tumpang suh
tumpang tindhih
tumpuk undhung
tutur sembur
tuwa mudha
tuna dungkap

U
uluk salam
umyang gumuruh
undha usuk  
unggah ungguh 
utang kapipotang
utang selang

W
wadya bala
watak wantu
wandu wandawa 
was sumelang
wedi asih
wirang isin
wor suh
wulang wuruk 

Kapustakaan :
Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.

Samene wae postingan kula, mugi-mugi manfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
1 Komentar untuk "Pengertian Tembung Saroja lan Tuladhane"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top