Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Powered by Blogger.

Pages

TEMBUNG KOSOK BALEN

TEMBUNG KOSOK BALEN
Assalamu’alaikum Wr Wb
Ing dina iki kula arep posting materi basa Jawa tembung kosok balen utawa 'lawan kata' ing bahasa Indonesia. Langsung wae ing ngisor iki tuladhane tembung kosok balen.
  
A
Abot                        x      ènthèng
Adhem                    x      panas
Adil                         x      sawenang-wenang
Adoh                       x      cedhak
Agal                        x      lembut
Ageng                     x      alit
Agung                    x       asat
Akas                       x       lemes  
Akeh                      x       sathithik
Ala                         x       becik
Alon                       x       banter
Alus                       x       kasar
Amba                     x       ciut
Amber                    x       asat
Ambles                   x       kumambang
Amem                    x       grapyak
Andhap                  x       inggil
Andhap asor           x       deksura
Anèh                      x       lumrah
Angèl                     x       gampang
Angkuh                  x       sumanak
Angok                    x       rob 
Anteng                   x       ronggèh
Anyar                     x       lawas
Anyep                    x       panas
Aos                        x       gabuk
Arang                     x       kerep
Asat                        x       agung
Asli                         x      palsu
Asor                        x      unggul
Atos                        x      empuk

B
Bagus                     x       elek
(m)bangir               x       pesek
Banter                     x      alon
Bathi                       x       tuna, rugi
Becik                      x       ala
Béda                       x       padha
Begja                      x       cilaka
Bener                      x       luput
Bening                    x       buthek
Biyen                      x       saiki
Bongkot                  x       pucuk
Boros                      x       gemi
Brangasan               x       sabar
Budhal                    x       bali
Bungah                   x        susah

C
Cacad                      x        sampurna
Campur                   x        pisah
Cedhak                    x        adoh
Cekak                      x        landhung
Cendhak                  x        dawa
Cengkar                   x        loh
Cetha                       x       lamat-lamat
Cethek                     x        jero
Cethil                       x       loma
Cidra                        x       setya
Cilaka                      x       begja
Cilik                        x        gedhe
Ciyut                       x        jembar
Climen                     x       gedhen
Cocok                      x       geseh
Crah                         x       rukun
Culika                      x       jujur
Cupet                       x       dawa 
Cuwa                       x       lega
Cuwer                      x       kenthel

D
Dawa                       x       cendhak
Dhewe                     x       bareng
Dhiri                        x       sumanak
Dhisik                      x       kari
(n)dhisiki                 x       ngareni
Dhoyong                  x       jejeg
(n)dhudhuk              x       ngurug
Dhuwur                   x       cendhek
Duka                        x       rena
Dursila                    x        susila

E
Edan                        x       waras
(di)eleg                   x       dilepeh
Elek                        x       bagus
Eling                       x       lali
Emoh                      x       gelem
Empuk                    x       atos
Entek                      x       isih
Esuk                       x       sore
Ethok-ethok           x       tenan

G
Gabuk                     x        isi
Galak                      x        kuthuk
Gampang                x        angèl
Gandheng               x        pisah
Ganjil                     x        ganep
Garing                    x        teles
Gedhen                   x        climen
Gedhe                     x        cilik
Gela                        x        lega
Gelem                     x        emoh
Gemi                       x        boros
Gesang                    x        seda  
Gething                   x        seneng
Gilig                        x        gepeng
Goroh                      x        blaka
Grapyak                  x        anggak
Gundhul                  x        ketel, gondrong

I
ijen                          x       bareng
imbuh                      x       suda
inggil                       x       andhap
ingsun                     x       sira
isi                            x       kothong
isis                          x       sumuk

J
Jaba                        x        jero
(n)jaluk                   x        weweh
Jejeg                        x       dhoyong
Jembar                    x        ciyut
(n)jembrung            x        gilar-gilar
Jero                         x        cethek
Jirih                        x        kendel
Jujur                       x        culika

K
Kacek                      x        padha
Kahyangan              x        donya
Kaku                       x        lemes
Kalis                        x       ketaman
Kalah                       x       menang
Kalong                     x       tambah
Kanca                      x        satru
Kandel                     x        tipis
Kapenak                  x        rekasa
Kasar                       x        alus
Kasoran                   x        menang
Katiga                     x        rendheng
Kembar                   x        beda
Kemlungkung         x        andhap asor
Kendel                    x        jirih
Kendho                   x        kenceng
Kerep                      x        kala-kala, arang
Kethul                     x        landhep
Kesusu                    x         sareh
Kiwa                       x        tengen
Klular-klulur           x        trengginas
Kumambang           x        ambles, kleleb
Kurang                    x        luwih
Kuru                        x       lemu
Kuwat                     x       ringkih

L
Lali                          x       eling
Lana                        x       lestari
Lanang                    x       wadon
Lancip                     x       bujel
Landhep                  x       kethul
Landhung                x       cekak
Lantip                      x       bodho
Larang                     x       murah
Lawas                      x       anyar
Lembut                    x       agal
Lemes                      x       akas
Lemu                       x       kuru
Lencir                      x       cendhek
(di)lepeh                  x       dieleg  
Lirih                        x       seru
Logro                      x       sesak
Loh                          x      cengkar
Loma                       x      cethil
Longgar                   x      sesak 
Luhur                      x       asor
Lumrah                   x       aneh
Lunga                     x       teka
Lungguh                 x       ngadeg
Luput                      x       bener
Luwe                      x       wareg
Luwih                     x       kurang

M
Mabur                     x       mencok
Mada                       x       ngalem
Madhep                   x       ngungkuri, nyingkur
Maido                      x       ngandel
Malang                    x       mujur
Mamang                  x      tatag
Manca                     x       njero
Mancung (mbangir) x     pesek
Manjer                    x       ngglewang
Manthuk                 x      gedheg
Manteb                   x      mangro
Mapag                    x      ngeterake
Mardika                 x      dijajah
Marem                   x      gela, getun
Mateng                   x      mentah
Mati                        x      urip
Melek                     x      merem
Mempeng               x      kesed
Menang                  x      kalah
Mendhung              x       resik
Mentah                   x       mateng
Metu                       x       mlebu
Mopo                      x       tumandang
Muktiwibawa         x       sangsara
Mulih                     x       mangkat, budhal
Mulya                     x      sangsara
Murah                     x      larang
Mursid                    x      mursal

N
Nacad                      x       ngalem
Nistha                      x       utama
Nugel                      x        nurut
Ngajeni                   x        ngina
Ngakoni                  x        nyelaki
Ngati-ati                  x       sembrana
Ngebreh                  x       gemi
Ngenaki                  x       nglarani
Nggeret                   x       nyurung
Ngleneng                x       banter
Nyedhak                 x       ngedoh
Nyusahake              x       mbungahake

O
obah                        x       meneng
omber                      x       sesak
owah                       x       tetep

P
Padha                      x       Béda
Padhang                  x       peteng
Padu                        x       rukun
Palsu                       x       asli
Pambarep                x      wuragil
Panas                       x      adhem  
Panggah                   x      owah
Pesek                       x      mbangir
Pinggir                    x       tengah
Pinter                      x       bodho
Pisah                       x       campur
Prasaja                    x       mubra-mubra
Prigel                      x       kidhung
Pucet                       x       sumringah
Pucuk                      x       bongkot
Pungkasan               x       wiwitan

R
Rame                       x        sepi
Rampung                 x        wiwit
Rangkep                  x        lamba
Rawuh                     x        tindak
Resikan                   x        kemproh
(ng)rewangi            x        ngrusuhi
Rekasa                    x        kapenak
Rendheng                x       katiga 
Resik                       x       reged
Rikat                       x        rindhik
Ringkes                   x       rowa
(di)ringkesi             x       diorat-arit
Rowa                      x       cekak aos
Rukun                     x       crah

S
Sabar                      x        nesu
Sabar                      x        brangasan
Saen                       x        isinan 
Saiki                       x       biyen
Sampurna               x       cacad
Sareh                      x        grusa-grusu
Sathithik                 x       akeh
Seda                       x        gesang
Sedhep                   x        cemplang
Semanak                x        anggak
Sembrana               x       ngati-ati
Sengkud                 x        kendho
Sengsara                x        kapenak
Sepele                    x        wigati
Sepi                       x        rame
Seru                       x        alon, lirih
Sira                        x        ingsun
Sore                       x        esuk
Sregep                   x        kesed
Subur                     x         cengkar
Sugeng                  x         seda
Sumelang              x         mantep 
Sumringah             x         pucet
Susah                     x         seneng, bungah

T
Takon                     x         mangsuli
Tanpa                     x         nganggo
Teka                       x         lunga
Teles                      x         garing
Temen                    x         cidra
Tenan                     x         ethok-ethok
Tengen                   x         kiwa
Terang                    x         udan
Tikungan                x         lempeng
Tindak                    x         kondur
Tipis                       x         kandel
Titen                       x         lalen
Trantanan               x         rikat
Trengginas             x         klular-klulur
Tresna                    x         sengit
Tuntun                    x        pethal 
Turu                       x         tangi

U
Udan                      x         terang
(di)ugung               x         dipethes
(di)ukum                x         diganjar
Urip                       x         mati

W
Wadon                   x         lanang
Waras                    x         lara
Wareg                    x         luwe
Wedi                      x         wani
Wekel                    x         kesed 
Welasan                 x         siya
Weweh                   x         njaluk
Wiwitan                 x         pungkasan
Wuled                    x         mbedhel
Wuragil                 x         pambarep
Wurung                 x         kelakon
Wutuh                   x         kalong


Y


Yekti                        x         goroh
Yuwono                   x        cilaka

Kapustakaan :
Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.
https://brainly.co.id/tugas/5071696 
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wb/jv/Kawruh_Basa_Jawa/Tembung_ing_Basa_Jawa/Basa_kanthi_tembung_kang_premana/Tembung_kosok_bal%C3%A8n 
https://books.google.co.id/books?id=hm4hFBt1hmsC&pg=PA113&lpg=PA113&dq=tembung+kosok+balen&source=bl&ots=c8sRA-2rUB&sig=Ni2rT1mFo83Z5bO1DcXeeKlKHJU&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj99K73q4HZAhXHYo8KHeorDicQ6AEIajAJ#v=onepage&q=tembung%20kosok%20balen&f=false 

Samene wae postingan kula, mugi-mugi manfaat.
Wassalamu’alaikum Wr Wb


0 Komentar untuk "TEMBUNG KOSOK BALEN"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top