Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Powered by Blogger.

Pages

tembung entar lan tegese

tembung entar lan tegese

Assalamu’alaikum Wr Wb
Ing dina iki kula arep posting materi basa jawa yaiku tembung entar. Langsung wae ing ngisor iki penjelasane.

Tembung entar yaiku tembung silihan kang nduweni teges ora samesthine/salugune. Ing ngisor iki tuladhane.

A
1. abang kupinge                                 = nesu.
2. abang-abang lambe                         = mung kanggo lelamisan, ora temenan.
3. adol bagus (ayu)                              = ngatonake baguse (ayune).
4. adol gawe                                        = ngatonake panggaweane.
5. adol kringet                                     = nyambut gawe.
6. adol kawanen                                  = nduduhake kawanene.
7. adol prungon                                   = golek-golek kabar.
8. adol sendhe                                     = adol barang menyang gadhen.
9. adol sengung (umuk)                      = akeh omonge kang ora nyata.
10. adus eluh                                       = banget anggone nangis.
11. adus kringet                                  = rekasa banget nyambut gawene.
12. ala kandhutane                              = ala watake.
13. alus tembunge                               = tembunge kapenak dirungokake.
14. amba jangkahe                              = akeh ihtiyare.
15. asor budine                                    = bebudene ora apik.
16. ati dhondhong                               = atine ala.
17. ati kethul                                       = ora bisa mikir.
13. atine ana wulune                           = atine ora apik, drengki.
19. atine pingget                                 = atine lara, serik.

B
1. mbalang liring                                 = nglirik.
2. bening atine                                     = sumeh.
3. mbukak wadi                                  = ngandhakake wadi.
4. mbuwang tilas                                 = nutupi tumindak ala.
5. bau tengen                                       = wong sing bisa diendelake.

C
1. cagak elek                                       = sing dianggo sarana betah melek.
2. cangkem gatel                                 = seneng ngrasani.
3. cendhak umure                                = gelis mati.
4. cepak rejekine                                 = gampang golek pangan.
5. cilik atine                                         = kuwatir, jirihan.
6. cupet atine                                       = gampang nesu.
7. cupet budine                                   = ora bisa nggayuh prakara kang utama.
8. cupet nalare                                     = ora bisa mikir warna-warna.
9. cupet pangandel                              = ora pracaya.

D
1. dawa tangane                                  = seneng njejupuk barange liyan (clemer).
2. dawa ususe                                      = sabar banget.
3. ndhedher kautaman                        = golek kautaman.
4. dhuwur atine                                   = gumedhe.
5. dhuwur pangkate                            = dadi wong pangkat (sugih).

E
1. empuk rembuge                               = rembuge kepenak dirungokake.
2. entek atine                                       = kuwatir banget.
3. entheng tangan                                = seneng tandang gawe, seneng milara.

G
1. nggadho ati                                     = gawe susahe ati.
2. gantung kepuh                                = nyandhang ora tau ganti.
3. gantung untu                                   = selak kepengin mangan.
4. gedhe atine                                      = ora kuwatiran; tatag; kendel.
5. gedhe endhase                                = sombong (kemlungkung).
6. gedhe tekade                                   = ora gelem mundur.
7. nggedhekake puluk                         = ora ana prihatine, nengenake mangan.
8. nggegem tangan                              = emoh tumandang gawe, kesed.
9. gilig rembuge                                  = tansah disarujuki, dicocoki.
10. gilig tekade                                   = tekade wis mateng.
11. nggilud kawruh                             = ngudi kawruh kanthi mempeng.
12. golek ayu                                       = ngudi supaya urip slamet.

I
1. idu geni                                           = omonge tansah kelakon.
2. ilang klilipe                                     = ilang mungsuhe.

J
1. jembar dhadhane                             = sabar banget, sugih pangapura.
2. jembar kawruhe                               = akeh ilmune.
3. jembar kubure                                 = mlebu swarga.
4. jembar polatane                               = pinter.
5. jembar segarane                               = gampang pangapura.

K
1. kakehan tangan                               = kakehan sing tandang gawe.
2. kaku atine                                        = tansah ora sarujuk.
3. kandel kupinge                                = ora nggugu pitutur.
4. kasar tembunge                               = tembunge sarwa saru.
5. katon dhadhane                              = wani adu arep.
6. kegugah atine                                  = eling marang (sadhar).
7. kelepetan                                         = katut ala.
8. kembang lambe                               = tansah diucapake
9. kembange pati                                 = lantarane pati.
10. kena tinenga-tenga                        = kena disambati.
11. kenceng karepe                             = kekarepane ora bisa owah.
12. kulak warta                                   = golek warta.

L
1. lambe ati                                          = watak.
2. landhep pikirane                              = pinter banget, gampang mangerti.
3. lara ati                                             = serik.
4. lara ayu                                            = cacaren.
5. lara owah                                         = gendheng, edan.
6. lobok atine                                      = sabar.
7. lumah tangan                                   = ora gelem cawe-cawe.
8. lunyu ilate                                       = gunemane mencla-mencle.
9. lurus lakune                                     = jujur.M
1. manis eseme                                    = eseme ngresepake ati.
2. mara tangan                                     = seneng milara.
3. mata dhuwiten                                = tamak marang dhuwit, petung banget.
4. mata loro                                         = kabeh prakara diantepi.
5. mateni pangane                               = gawe ilang panguripane.
6. mateng rembuge                              = rembuge wis dimupakati.
7. mateng kawruhe                              = kawruhe wis tutug.
8. mati ilate (kulite)                             = wis ora duwe rasa.
9. mati raga                                         = tapa, prihatin, tirakat.
10. medhot dalan                                = ora nerusake.
11. meres pikir                                     = mempeng ngetog pikiran.
12. metani lupute                                = nggoleki lupute.
13. mogel ilate                                     = mangan sing sarwa enak.
14. mogol sinaune                               = mandheg anggone sinau -
15. murang tata                                   = ora nganggo tata.

N
1. nandur kabecikan                            = gawe kabecikan.
2. ngabangake kuping                         = gawe nesu, muring.
3. ngadu wuleding kulit                      = ngadu kakuwatan.
4. ngangsu kawruh                              = golek kawruh (maguru).
5. ngatonake siyunge                          = nduduhake kawanene (kakendelane).
6, ngatonake dhadhane                       = umuk; nduduhake kawanene.
7. ngekep dhengkul                             = nganggur.
8. ngendhaleni hawa napsu                 = nyegah kekarepan ala.
9. ngenaki ati                                       = gawe senenge ati.
10. ngepuh kringet                              = tandang gawe mempeng banget.
11. ngetog karosan                              = nyrempeng banget.
12. ngemut driji                                   = ora oleh apa-apa.
13. ngobong atine                               = ngetokake nepsune.
14. nyolok mata                                  = njarag sing ora patut.

O
1. oleh ati                                            = tanpa katresnan; disenengi.
2. ora ndhalan                                     = ora ngreti tatakrama.
3. ora duwe ati                                    = kuwatir banget.
4. ora merem                                       = mangerti.

P
1. (weruh) padhang hawa                   = lair ing donya.
2. padhang jagade                               = katon tentrem.
3. padhang langite                               = katon seneng.
4. padhang pikire (atine)                     = seneng.
5. padhang ulate                                  = sumeh.
6. pait getir                                          = warna-warna kasusahan, karibedan.
7. pait lelakone                                    = ora kepenak lelakone.
8. panas atine                                      = nesu.
9. papan kekiwa                                  = panggonan kang ora adhakan.
10. pecah pamore                                = wis wiwit diwasa.
11. pedhes tembunge                          = tembunge gawe serik.
12. perih atine                                     = sedhih.
13. peteng atine (pikire)                      = susah.
14. pingget atine                                 = serik.
15. pulih getih                                     = puk, ora kalah ora menang.
16. puput yuswa                                  = seda.

R
1. (ng) rabekake sikut                          = senggolan sikut.
2. rai gedheg                                       = ora duwe isin.
3. (ng) rengga praja                             = njaga awak.
4. runtuh atine (welase)                       = duwe welasan.
5. rupak atine (segarane)                     = ora gampang ngapura.
6. rupak jagade                                    = judheg, kentekan pasaban.

S
1. sabuk galeng                                   = sugih sawah.
2. sepi kawruh                                     = ora duwe ilmu.
3. seret rejekine                                   = ora gangsar golek rejeki.
4. sesak dhadhane                               = anyel.
5. sumpeg atine                                   = susah.

T
1. tanpa tilas                                        = ora ana olehe.
2. tatu atine                                         = serik.
3. (ke) tengen                                      = sing dikasihi (ditresnani).
4. tipis lambene                                   = seneng nggunem wong, criwis.
5. thukul turunane                               = duwe turunan

U
1. udan tangis                                      = akeh sing padha nangis.
2. utang pati                                        = gawe patine liyan (wong).

W
1. walang ati                                        = kuwatir, sumelang.
2. wedi getih                                       = jirih.
3. weteng kadut                                  = ora tampikan.

Kapustakaan :
Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.Samene wae postingan kula, mugi-mugi manfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
0 Komentar untuk "tembung entar lan tegese"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top